Sociaal domein

In onze gemeente groeien mooie dingen. Ook voor inwoners die een extra handje nodig hebben. We willen de WMO, inkomensondersteuning en jeugdhulp de komende jaren verder stroomlijnen. We bouwen aan een brede toegang waar inwoners terecht kunnen met al hun (hulp)vragen.

Onze inwoners optimaal ondersteunen doen we samen, met 155 medewerkers. Zij zijn verdeeld over 5 teams. De teams Voorveld, Toegang, Regie en Administratie & Kwaliteit zijn verantwoordelijk voor de uitvoering binnen het sociaal domein. De teams werken nauw samen met team Samenleving waar het samenhangende beleid op het gebied van alle onderdelen van het sociaal domein ligt. 

Lees meer over onze teams onderaan deze pagina.

Nooit gedacht dat ik zoveel inwoners een steuntje in de rug kan bieden
Nathalie Vermeer
Kwaliteitsadviseur jeugd en participatiewet

Vacatures binnen het Sociaal Domein

Ook jij groeit in onze gemeente

Voor ons is alleen de gemeente laten bloeien niet genoeg. Wij zien het als onze verplichting om jou als medewerker net zo te laten bloeien. Op onze vruchtbare grond krijg je ook de ruimte om jezelf te ontdekken. 

Zo groeien er mooie dingen in Altena. Ook voor jou.

Team Samenleving
Team Samenleving bouwt aan bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezond leven. Ons team trekt samen op met verschillende maatschappelijke organisaties en inwoners, terwijl er ook nauw wordt samengewerkt met uitvoerende teams binnen het sociaal domein. Enerzijds als vraagbaak en anderzijds om het beleid af te stemmen met de dagelijkse praktijk.

Team Voorveld
Team Voorveld is er voor de lichte hulp en ondersteuning in overbrugging, vroegsignalering en preventie. Ons team omvat jongerenwerkers, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners, leerplichtambtenaren, en verbindingsfunctionarissen onderwijs-jeugdhulp, allen strategisch gepositioneerd bij de huisartsen. Zij staan met hun werkzaamheden middenin de maatschappij en kunnen vanuit die positie ‘gewoon opgroeien’ en ‘gezond leven’ bevorderen.

Team Toegang
Elke inwoner van de gemeente Altena met een hulpvraag kan rekenen op OnS Altena, de toegangspoort tot het sociaal domein in onze gemeente. In Team Toegang vinden de uitvoerende werkzaamheden plaats op het gebied van Participatiewet, Inburgering en de WMO. Zij werken zorgvuldig aan het vervullen van de behoeften van onze gemeenschap.

Team Regie
Binnen Team Regie ondersteunen onze consulenten inwoners door het monitoren van een tijdige en adequate uitvoering van voorzieningen. Met als doel de zelfredzaamheid van ieder individu, samen met de bewoners, te bevorderen. 

Team Regie werkt volgens het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Eén consulent stelt met het gezin een ondersteuningsplan op aan de hand van adviezen van experts. De consulent heeft daarom ook de bevoegdheid om beslissingen voor alle maatwerkdienstverlening te nemen. 

Team Kwaliteit & Administratie
In Team Kwaliteit & Administratie komen onze kwaliteitsadviseurs en juristen samen. Zij versterken de gemeente door administratieve ondersteuning. Team Kwaliteit waarborgt recht- en doelmatigheidstoetsing, bezwaar- en beroepenafhandeling en de kwaliteit van werkprocessen en systemen. Ook ondersteunen ze proactief de teams Toegang en Regie in hun ontwikkeling. Team Administratie zorgt voor tijdige en correcte bestellingen en betalingen aan leveranciers.

Zo groeien er mooie dingen in Altena. Ook voor jou.